Psycholog dziecięcy Lublin

DZIECI

Integracja sensoryczna poprzez muzykoterapię i choreoterapię

Każda aktywność ruchowa dziecka dostarcza mu różnego rodzaju elementów informacji sensorycznych, które muszą być dobrze odebrane i połączone. Połączenie muzyki, ruchu, tańca i śpiewu oraz zabawy pod okiem terapeuty poprawia funkcjonowanie i zachowania dziecka.

Indywidualne zajęcia łączące elementy muzykoterapii i choreoterapii

Zajęcia skierowane są do dzieci ze specjalnymi potrzebami niezależnie od posiadanych zdolności muzycznych bądź ruchowych, w wieku od 3-13 lat:

 • dzieci z problemami psychologicznymi,
 • dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • dzieci z problemami edukacyjnymi,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
 • dzieci nieradzące sobie z agresją,
 • dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i separacyjnymi,
 • dzieci nieśmiałe
 • dzieci z Autyzmem
 • dzieci z Zespołem Aspergera

Cele zajęć:

– poprawiają koordynację ruchową i orientację przestrzenną

– uspokajają fizycznie

– uczą koncentracji uwagi

– stymulują funkcje słuchowe

– rozwijają kreatywność i twórczość

– stymulują funkcje poznawcze

– pomagają odreagować stres

– odblokowują ciało

– ćwiczą funkcje sensomotoryczne- lepszy odbiór przetwarzanie i integrowanie bodźców sensorycznych, regulacja napięcia mięśniowego, poprawa koordynacji wzrokowej i wzrokowo-ruchowej, doskonalenie funkcji planowania ruchu, lepsze funkcjonowanie w relacjach

Podczas terapii dostosowuję sprzęt i pomoce do integracji sensorycznej indywidualnie do potrzeb każdego dziecka

* istnieje możliwość zapisów na zajęcia grupowe

Warto pomóc swoim dzieciom na starcie w celu eliminacji późniejszych problemów

 – Terapeutka Monika Hiszpańska

 

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECI i MŁODZIEŻY Halina Kandzierska
zajmuje się diagnozą, kompleksowym leczeniem farmakologicznym
i terapeutycznym w zakresie:

• ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
• zaburzeń zachowania
• zaburzeń lękowych
• zaburzeń depresyjnych
• zaburzeń odżywiania
• zaburzeń psychotycznych
• zaburzeń autystycznych
• tików

Przyjęcia odbywają się we WTORKI i PIĄTKI w ośrodku PSYCHOSYSTEM w Lublinie przy ul. Godebskiego 9, po uprzedniej rejestracji telefonicznej – tel. 81 533 77 37 (rejestracja czynna w godz. 9.15 – 15.00).

Logopeda Lublin
Psychiatra dziecięcy w Lublinie

Przyjdź do nas ze swoją pociechą,
a my zadbamy o jej
 mowę.

Oferta terapeutyczno-logopedyczna dla dzieci

 • Konsultacje logopedyczne. Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerost migdałków podniebiennych,  wad zgryzu i podniebienia. Pomoc rodzicom. Doradztwo logopedyczne w zakresie prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Prognozowanie efektów terapii.
 • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji,  zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących. Korygowanie  wad wymowy takich jak:
  * sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: sz, ż, cz, dż / s, z, c,dz / ś, ź, ć, dź)
  * rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r);
  * kappacyzm, gammacyzm (substytucje w wymowie głosek: k, g);
  * lambdacyzm (nieprawidłowości w  wymowie głoski: l);
  * betacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: b,p);
  * mowa bezdźwięczna (zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne).
 • Diagnoza i terapia  niepłynności mówienia oraz jąkania wczesnodziecięcego ( z zastosowaniem Interakcyjnej

  Terapii Rodzic-Dziecko (Palin PCI).

 • Praca z małym dzieckiem z mutyzmem wybiórczym  (z zastosowaniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego).
 • Trudności komunikacyjne ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju (głównie Zespół Aspergera)
 • Terapia dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), dysgrafii i dysortografii dla dzieci w wieku szkolnym
obraz bajki
Psychoterapia dla dzieci Lublin

Psycholog dziecięcy Lublin
Psycholog dziecięcy Lublin

Diagnostyka Psychologiczna

W ośrodku PSYCHOSYSTEM wykonywane są badania dzieci i młodzieży między innymi następującymi testami psychologicznymi:

Skale inteligencji:

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)
 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R)
 • Test Matryc Ravena w wersji standard i wersji kolorowej
 • Skala Rozwoju Psychoruchowego Brunet-Lezine

Arkusze diagnostyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (wstępna diagnoza):

 • Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (CHAT, MCHAT)
 • Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego (CARS)
 • Australijska Skala Zespołu Aspergera (ASAS)
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS)
 • Reading the Mind in the Eyes Test, Faces Test, Empathy Quotient, Faux-Pas Recognition Test (wersje polskie)

Profil Psychoedukacyjny PEP-R (diagnoza funkcjonalna)


Testy do badania uwagi:

 • Test Łączenia Punktów
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Uwagi d2

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania

Testy i próby neuropsychologiczne (przy podejrzeniu uszkodzenia mózgu), między innymi:

 •  Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Bender-Koppitz
 • AFA-skala
 • Bostoński Test do Diagnozy Afazji
 • Test Fluencji Słownej
 • Test 15 Słów Reya
 • Test Figury Złożonej Reya-Osterrietha

Kwestionariusze Osobowości:

 • 14-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella
 • Lista Przymiotnikowa ACL

Testy projekcyjne

 • Rysunek Rodziny
 • „Ja w klasie”, „Mój nauczyciel”
 • Test drzewa
 • Test Apercepcji Tematycznej CAT
 • Testy uzupełniania zdań, niedokończonych opowiadań

Inne testy – zależnie od potrzeby

Wizyty diagnostyczne u psychologa Katarzyny Zieniewicz odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-15 oraz we wtorki i piątki w godzinach 13.30 do 15.30  w Ośrodku PSYCHOSYSTEM po uzgodnieniu terminu z sekretariatem – prosimy o kontakt w godz. 9.30 – 15.00 pod nr tel. 81 533 77 37 lub 789 366 244.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać