Psychosystem

Dzieci

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECI i MŁODZIEŻY Halina Kandzierska
zajmuje się diagnozą, kompleksowym leczeniem farmakologicznym
i terapeutycznym w zakresie:

adhd450• ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
• zaburzeń zachowania
• zaburzeń lękowych
• zaburzeń depresyjnych
• zaburzeń odżywiania
• zaburzeń psychotycznych
• zaburzeń autystycznych
• tików

Przyjęcia odbywają się we WTORKI i PIĄTKI
w ośrodku PSYCHOSYSTEM w Lublinie przy ul. Godebskiego 9
po uprzedniej rejestracji telefonicznej – tel. 81 533 77 37
(rejestracja czynna w godz. 9.15 – 15.00).

———————————————————————————-

Przyjdź do nas ze swoją pociechą, a my zadbamy o jej mowę.

Psychiatra dziecięcy w Lublinie

Psychiatra dziecięcy w Lublinie

Oferta terapeutyczno-logopedyczna dla dzieci

 • Konsultacje logopedyczne. Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerost migdałków podniebiennych,  wad zgryzu i podniebienia. Pomoc rodzicom. Doradztwo logopedyczne w zakresie prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Prognozowanie efektów terapii.
 • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji,  zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących. Korygowanie  wad wymowy takich jak:
Psychiatra dziecięcy w Lublinie

Psychiatra dziecięcy w Lublinie

 

– sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: sz, ż, cz, dż / s, z, c,dz / ś, ź, ć, dź)
– rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r);
– kappacyzm, gammacyzm (substytucje w wymowie głosek: k, g);
– lambdacyzm (nieprawidłowości w  wymowie głoski: l);
– betacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: b,p);
– mowa bezdźwięczna (zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne).

 

 • Diagnoza i terapia  niepłynności mówienia oraz jąkania wczesnodziecięcego ( z zastosowaniem Interakcyjnej
  Psycholog Lublin

  Psycholog Lublin

  Terapii Rodzic-Dziecko (Palin PCI).

 • Praca z małym dzieckiem z mutyzmem wybiórczym  (z zastosowaniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego).
 • Trudności komunikacyjne ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju (głównie Zespół Aspergera)
 • Terapia dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), dysgrafii i dysortografii dla dzieci w wieku szkolnym

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BAJKOTERAPIA

bajki i opowiadania psychoeterapeutyczne wprowadzają

Psychoterapia dla dzieci Lublin

Psychoterapia dla dzieci Lublin

pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka, dzięki bohaterowi, który przeżywa problem podobny do tego, który trapi dziecko oraz sprawiają, że dziecko lepiej sobie radzi w sytuacjach lękotwórczych – zmniejszają poziom lęku u dziecka.

Psycholog i psychoterapeuta Beata Wójcik opierając się na bajkach i opowiadaniach terapeutycznych udziela pomocy dzieciom.  

Wizyty odbywają się w ośrodku PSYCHOSYSTEM po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem,  tel. 81 533 77 37, w godz. 9.00 – 15.00.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DIAGNOSTYKA

PSYCHOLOGICZNA

Psycholog dziecięcy Lublin

Psycholog dziecięcy Lublin

W ośrodku PSYCHOSYSTEM wykonywane są badania dzieci i młodzieży między innymi następującymi testami psychologicznymi:

 • Skale inteligencji:

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R)

Test Matryc Ravena w wersji standard i wersji kolorowej

Test Termana-Merrill

Skala Rozwoju Psychoruchowego Brunet-Lezine

 • Arkusze diagnostyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (wstępna diagnoza):

Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (CHAT)

Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego (CARS)

Australijska Skala Zespołu Aspergera (ASAS)

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R (diagnoza funkcjonalna)

 • Testy do badania uwagi:

Test Łączenia Punktów

Test d2 do Badania Uwagi

 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania

 • Testy i próby neuropsychologiczne (przy uszkodzeniu mózgu), między innymi:

Test Pamięci Wzrokowej Bentona

AFA-skala

Test 15 Słów Reya

Test Figury Złożonej Reya-Osterrietha

 • 14-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości

 • Testy projekcyjne

 • Inne testy – zależnie od potrzeby

Wizyty diagnostyczne u psychologa Katarzyny Zieniewicz odbywają się w piątki w ośrodku PSYCHOSYSTEM po uzgodnieniu terminu z sekretariatem – prosimy o kontakt w godz. 9.00 – 15.00 pod nr tel. 81 533 77 37.

……………………………………………………………………………………………………………………